(سراسری فقه 87)


کدام گزینه در تکمیل این عبارت صحیح است ؛ الوصیه لجماعه تقتضی .....


1/ التسویه


2/ التسویه الا مع التفصیل


3/ التقسیم حسب سهام الارث


4/ التقسیم حسب سهام الارث الا مع التصریح بخلافه .


پاسخ تشریحی 👇🏽👇🏽👇🏽 کلیک کنید